Gebruiksvoorwaarden

1. Definities

‘Account’

De toegangsrechten tot het Platform voor een Gebruiker met daaraan gekoppelde gegevens zoals gebruiksnaam, paswoord e.d.m.

‘Archiefpunt’


Archiefpunt vzw, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Bagattenstraat 17, met ondernemingsnummer 0806.019.421.

‘Gebruiker’

De persoon die geregistreerd is in het Platform en over een gebruiksrecht beschikt van het Platform.

‘Platform’


Het online databank platform Archiefbank van Archiefpunt, bereikbaar via www.archiefpunt.be, waarin Metadata door een Gebruiker worden geregistreerd en door Archiefpunt wordt verspreid.

‘Metadata’

Beschrijvende informatie over archiefbestanden en hun context.

2. Toepassingsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor het aanmaken van een Account en het gebruik van het Platform. Bij het aanmaken van een Account dient de Gebruiker te bevestigen dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden en de inhoud ervan als bindend aanvaardt.

De eventuele eigen voorwaarden van de Gebruiker zijn niet van toepassing. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen enkel gewijzigd worden met schriftelijke bevestiging van Archiefpunt.

Indien deze gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd dan zal de Gebruiker bij de eerstvolgende inlog gevraagd worden deze goed te keuren. Vanaf dat ogenblik wordt de Gebruiker geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan.

3. Doel van het Platform

Het Platform is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap met als doelstelling de realisatie van een register van Vlaamse privaat-rechtelijke archieven. De ontwikkeling van dit initiatief werd, conform het Cultureel-Erfgoeddecreet van 6 juli 2012 toegewezen aan Archiefpunt.

Als centraal register staat het Platform open voor Metadata van alle private archieven en collecties, bewaard zowel door openbare en particuliere instellingen, door verenigingen als door privépersonen.

Na registratie van Metadata in het Platform kunnen deze door elke bezoeker van het Platform geraadpleegd en gewijzigd worden.

4. Het aanmaken van een Account

4.1 Om Metadata op het Platform te kunnen registreren en wijzigen, dient een Account aangemaakt te worden. De Gebruiker dient hiervoor een aantal persoonsgegevens in te vullen en verbindt zich ertoe om de gevraagde gegevens volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.

Het is niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy's en tijdelijke e-mailadressen.

Bij het aanmaken van een Account dienen de huidige gebruiksvoorwaarden, alsook het gegevensbeschermingsbeleid van Archiefpunt te worden aanvaard.

Archiefpunt behoudt zich het recht voor om de aanvraag voor een Account al dan niet te aanvaarden. Deze aanvraag kan onder meer, maar niet uitsluitend, om volgende redenen geweigerd worden:

  • de gevraagde gegevens voor identificatie worden niet verstrekt of onvolledige en/of onjuiste gegevens worden verstrekt;
  • er wordt getracht meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
  • er wordt gebruik gemaakt van andermans identiteit;
  • één of meerdere in deze gebruiksvoorwaarden gestelde verplichtingen worden niet nageleefd of werden in het verleden niet nageleefd;
  • Archiefpunt kan redelijkerwijze aannemen dat dergelijke verplichtingen niet zullen nagekomen worden;
  • elke andere reden op grond waarvan Archiefpunt redelijkerwijze kan oordelen dat de aanmelding niet aanvaard kan worden.

Vanaf het ogenblik dat de aanmelding compleet is, krijgt de Gebruiker een bevestigingsemail met alle relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van zijn Account.

4.2 De Account die noodzakelijk is om toegang te krijgen tot het Platform is strikt persoonlijk. De Gebruiker mag deze niet aan andere personen overdragen, meedelen of verkopen. De account blijft ten allen tijde eigendom van Archiefpunt.

Zodra de Gebruiker een Account verkrijgt in het Platform, aanvaardt de Gebruiker de volledige en onvoorwaardelijke aansprakelijkheid voor alle handelingen verricht via deze Account.

De Gebruiker is aansprakelijk voor het instellen van het paswoord en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en paswoord, voor de toegang tot zijn Account en voor de handelingen en nalatigheden van welke partij ook die gebruik maakt van door hem/haar beheerde inloggegevens.

De Gebruiker is aansprakelijk voor de correctheid van de gegevens die hij/zij invult en zal de gegevens altijd actueel houden. Als de Gebruiker misbruik van inloggegevens vaststelt of vermoedt, moet hij/zij onmiddellijk zijn wachtwoord veranderen en Archiefpunt schriftelijk op de hoogte stellen.

4.3 Archiefpunt behoudt zich het recht voor om de Account van de gebruiker eenzijdig, onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging te schorsen of te beëindigen, indien de Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden en/of het gegevensbeschermingsbeleid niet naleeft.

5. Gebruiksrechten

De Gebruiker krijgt een beperkte, onoverdraagbare en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van het Platform. Volgens deze licentie mag dergelijk gebruik uitsluitend gebeuren in overeenstemming met het bedoelde gebruik van het Platform.

Het Platform mag alleen gebruikt worden voor de eigen (professionele) activiteiten van de Gebruiker. Het is verboden om, ongeacht het doel (commercieel of niet), de Account op het Platform te verkopen, te verhuren, uit te lenen, te verdelen of te gebruiken in het kader van dienstverlening aan derden, zelfs ten kosteloze titel.

6. Vergoeding

De Gebruiker is geen vergoeding verschuldigd aan Archiefpunt voor het gebruik van het Platform en in het bijzonder voor de registratie en bewaring van Metadata.

7. Eerlijk en correct gebruik

De Gebruiker dient het Platform op elk moment eerlijk en correct te gebruiken.

De Gebruiker dient (i) alle internationale, nationale, regionale en lokale wetten en reglementen, alsook (ii) alle beleidslijnen en procedures van Archiefpunt in acht te nemen. Hij/zij stemt ermee in om het Platform nooit te gebruiken voor illegale doeleinden of voor gedrag dat op enige andere wijze laakbaar is.

De Gebruiker mag geen middelen, software of routines gebruiken of weergeven die andere partijen of de goede werking van het Platform kunnen schaden, of die de systemen van Archiefpunt onevenredig belasten.

De Gebruiker aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor zijn/haar Account en stemt ermee in Archiefpunt en haar oprichters, partners aandeelhouders, bestuurders, directeurs, werknemers, agenten, verdelers, raadslieden, moedervennootschappen, dochtervennootschappen en filialen, te verdedigen, te vergoeden en te vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, vonnissen, boetes, belastingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenerelonen en –kosten) die het gevolg zijn van, of verband houden met, de schending van de gebruiksvoorwaarden.

8. De registratie van Metadata

Na aanmaak van een Account kan de Gebruiker Metadata op het Platform registreren en wijzigen.

De Gebruiker moet de Metadata controleren en ervoor zorgen dat de Metadata altijd correct en actueel zijn. Archiefpunt controleert de inhoud en correctheid van de Metadata niet.

Bij het registreren en wijzigen van Metadata zal de Gebruiker de door Archiefpunt opgestelde richtlijnen naleven.

Als per vergissing foute informatie ingegeven is in het Platform, of het Platform geeft door een fout de verkeerde informatie, dan zal de Gebruiker zich te goeder trouw inspannen om Archiefpunt te helpen de informatie te verbeteren en de gevolgen van de verkeerde informatie helpen recht te zetten.

Sommige koppelingen in het Platform kunnen verwijzen naar websites die beheerd worden door onafhankelijke eigenaars. De informatie op die websites valt onder de verantwoordelijkheid van die eigenaars. Archiefpunt heeft geen controle over de inhoud van onafhankelijke websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor; de koppelingen worden ter informatie aan de bezoeker aangereikt.

De Gebruiker geeft toestemming aan Archiefpunt om zijn/haar naam te vertonen bij de versiegeschiedenis van Metadata (in het bijzonder een fiche).

9. Beschikbaarheid van het Platform

Hoewel Archiefpunt alles in het werk stelt om het Platform 24 uur per dag beschikbaar te houden, kan Archiefpunt om geen enkele reden aansprakelijk gesteld worden voor een tijdelijke of periodieke onbeschikbaarheid van het Platform.

Archiefpunt spant zich in om onderbrekingen voor onderhoudswerkzaamheden minimaal 48 uren op voorhand te melden via het Platform, en zo veel mogelijk door te voeren buiten kantooruren. Voor veiligheidsredenen, bij systeemfouten, onderhoud of herstelling of wegens oorzaken waar Archiefpunt geen vat op heeft, kan de toegang tot het Platform evenwel tijdelijk, en zonder voorafgaand bericht opgeschort worden.

10. Intellectuele eigendom

10.1 Alle gegevens die door de Gebruiker ingegeven worden in het Platform en eigendom zijn van de Gebruiker of zijn/haar licentiegevers, blijven eigendom van de Gebruiker en zijn/haar licentiegevers.

10.2 Archiefpunt verkrijgt het recht om alle Metadata te reproduceren, distribueren en aan het publiek beschikbaar te stellen op welke wijze en onder welke vorm ook. In het bijzonder kent de Gebruiker Archiefpunt het recht toe om de Metadata onder een CC0 licentie te verspreiden. Tenzij de Gebruiker zich hiertegen verzet, zal Archiefpunt bij deze verspreiding de naam van de Gebruiker als referentie vermelden. Dit gebruiksrecht is kosteloos, geldt wereldwijd, voor de resterende duurtijd van het intellectueel eigendomsrechten op de Metadata en voor alle exploitatiewijzen die betrekking hebben op het bewaren en ontsluiten van de Metadata.

De Gebruiker heeft bovendien aan Archiefpunt het mandaat om in zijn/haar naam als gevolmachtigde vertegenwoordiger op te treden voor de registratie van de Metadata in externe platformen, zoals bv. Archives Portal Europe (APE), Europeana etc.

De Gebruiker verklaart dat hij/zij bij het toekennen van dit gebruiksrecht de intellectuele eigendomsrechten van derden niet schendt en vrijwaart Archiefpunt voor mogelijke aanspraken van derden op dat vlak.

10.2 Alle intellectuele eigendomsrechten rond het Platform, waaronder - maar niet beperkt tot - auteursrechten, rechten op databanken, merkenrechten en modellenrechten, blijven altijd bij Archiefpunt. Het is de Gebruiker verboden sublicenties of enige andere rechten toe te kennen met betrekking tot het Platform.

Alle materialen op het Platform zijn de intellectuele eigendom van Archiefpunt en haar licentiegevers. De materialen mogen niet gereproduceerd, gedistribueerd of aan het publiek meegedeeld worden, tenzij dat nodig is om ze online te bekijken.

11. Aansprakelijkheid

Het Platform is in essentie een online databank. Archiefpunt stelt het Platform ter beschikking in de staat waarin het zich bevindt en komt niet tussen in het gebruik ervan. De Gebruiker moet zelf inschatten of het Platform en de bereikte resultaten bruikbaar zijn voor zijn/haar doeleinden en aanvaardt daar de verantwoordelijkheid voor.

Archiefpunt zal zich inzetten om de goede werking van het Platform te verzekeren. Archiefpunt verklaart dat het Platform op een degelijke manier ontwikkeld is, en in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde industrienormen. Archiefpunt garandeert niet dat het Platform volledig vrij is van bugs en fouten. Als de Gebruiker fouten zou merken, dienen ze onmiddellijk aan Archiefpunt gemeld te worden. Archiefpunt is niet aansprakelijk voor gevolgen van fouten die de Gebruiker heeft nagelaten te melden.

Archiefpunt garandeert niet dat de functies van het Platform voldoen aan de performantievereisten van de Gebruiker, of dat het Platform werkt in overeenstemming met zijn/haar verwachtingen.

Archiefpunt kan enkel aansprakelijk gehouden worden voor haar zware fout. Zij is niet aansprakelijk bij een defect of storing van het Platform dat te wijten is aan een defect in software of hardware die niet afkomstig is van Archiefpunt.

Archiefpunt is niet aansprakelijk voor de Gebruiker of derden bij: verlies van winst of omzet, verlies van gegevens, onrechtstreekse gevolg- of incidentele schade; zelfs indien Archiefpunt op de hoogte werd gesteld van mogelijke verliezen of schade. Voor rechtstreekse schade, als herstel in natura niet mogelijk is, kan de aansprakelijkheid van Archiefpunt enkel betrekking hebben op bewezen schade en nooit het bedrag van 1.000 euro overstijgen. Dit geldt voor schade op contractuele en buitencontractuele grond. De Gebruiker moet alle maatregelen treffen die redelijkerwijze verwacht worden om schade te beperken.

De Gebruiker zal Archiefpunt vergoeden en vrijwaren tegen (en met betrekking tot) alle vorderingen, schade, verlies, kosten, uitgaven, verplichtingen, aansprakelijkheden, vorderingen en rechtsvorderingen. Dit is met inbegrip van, maar zonder beperking tot: de intrest en boetes, redelijke advocatenerelonen en –kosten, en alle bedragen die betaald worden met het oog op de regeling van een eis, vordering of rechtsvordering die zou worden ingesteld tegen Archiefpunt of die Archiefpunt zou ondergaan en die voortvloeit uit, het gevolg is van of verband houdt met: (i) het niet vervullen of schenden van welke verplichting ook vermeld in deze gebruiksvoorwaarden; en (ii) vorderingen van om het even welke aard door een derde partij die om het even welke schade lijdt die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten van de Gebruiker met betrekking tot of in verband met zijn/haar gebruik van het Platform.

12. Verwerking van persoonsgegevens

Partijen erkennen hun respectievelijke verantwoordelijkheden en rollen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van 27 april 2016, de gegevensbeschermingswet (“GBA”) van 30 juli 2018 alsook enige andere toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

In de mate dat Archiefpunt persoonsgegevens verwerkt van de Gebruiker heeft zij de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en zal zij alle wettelijke verplichtingen die dienaangaande op haar rusten naleven. Archiefpunt verwijst hiervoor naar haar gegevensbeschermingsbeleid dat door de Gebruiker bij aanmaak van een Account dient worden aanvaard.

13. Overmacht

Geen van beide Partijen zal in gebreke zijn of aansprakelijk zijn voor enige vertraging of tekortkoming als dit het gevolg is van een oorzaak die onafhankelijk is van redelijke controle, met inbegrip van: aardbevingen, overstromingen, branden, epidemie, rellen, ziekte of staking van personeel, gebrek of vertraging van vervoer of communicatie, storingen in netwerk- of internetverbinding, storing in datacenters of enige handeling of verzuim door de andere Partij of van diens werknemers, agenten of aannemers.

14. Algemeen

Als één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of onuitvoerbaar verklaard worden, stemt de Gebruiker ermee in dat dit feit niet de nietigheid of onuitvoerbaarheid van de overblijvende voorwaarden tot gevolg heeft. De Gebruiker en Archiefpunt zullen dan hun best doen om de betrokken voorwaarde te vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die (in de mate van het mogelijke) het economische, zakelijke of andere doel van vorige voorwaarde zal bereiken.

Het feit dat Archiefpunt niet aandringt op de strikte naleving van enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden, wil niet zeggen dat Archiefpunt afstand doet van haar rechten die voortvloeien uit de voorwaarde, tenzij dit schriftelijk bevestigd wordt.

De rechten en herstelmaatregelen van Archiefpunt volgens de Gebruiksvoorwaarden, zijn complementair met, en beperken geenszins andere wettelijk toegekende rechten of herstelmaatregelen van Archiefpunt. Alle rechten en herstelmaatregelen zijn cumulatief en kunnen afzonderlijk of samen uitgeoefend worden.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst en uitgelegd in overeenstemming met het Belgische recht, met uitsluiting van de toepassing van de regels inzake internationaal privaatrecht.

Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met deze Gebruikersvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.