Inleiding

Archiefpunt is geen opzichzelfstaande organisatie. Onze werking verloopt in samenwerking met onze partners.

Bekijk ze hiernaast.

ADVN
Archief voor Nationale Bewegingen

Terug naar overzicht

Het ADVN is een archief en onderzoekscentrum, erkend door de Vlaamse Gemeenschap als landelijke culturele archiefinstelling. Vanuit een open maatschappelijke geest en gesteund op een wetenschappelijke en professionele methodologie, verzamelt, bewaart en beheert het ADVN het erfgoed omtrent de Vlaamse beweging in haar brede historische en thematische context. Tot de brede context van dit gewaarborgde erfgoed behoren de nationale bewegingen als maatschappelijk-filosofisch verschijnsel in een transnationaal, comparatief kader (via NISE) en inbegrepen de thema’s die daarmee zijn verbonden of ervan afgeleid zijn, zoals nationalisme, culturele identiteit, emigratie, geografisch particularisme.

AMSAB
Instituut voor Sociale Geschiedenis

Terug naar overzicht

Amsab bewaart, ontsluit, onderzoekt en valoriseert de historische strijd om Brood en om Rozen, voor materiële lotsverbetering en een betere levenskwaliteit. Een strijd die is uitgekristalliseerd op diverse thema’s en in vele organisatievormen. Een strijd tegen steeds nieuwe vormen van ongelijkheid. Amsab onderzoekt welke strategieën ontwikkeld werden en worden door gemeenschappen die het meest onder deze ongelijkheid lijden. Ze ontwikkelen methodieken om die vaak verborgen geschiedenissen te verzamelen, en zo de historische evolutie ervan in kaart te brengen. Ze delen dit erfgoed met iedereen die er waarde aan hecht en zetten het in voor nieuwe creaties en gemeenschapsvorming. Ze doen dit in samenwerking met erfgoedgemeenschappen, vrijwilligers en professionele partners in binnen- en buitenland.

AMVB
Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel

Terug naar overzicht

AMVB is het verzamelpunt en kenniscentrum over de Nederlandstalige aanwezigheid in de hoofdstad Brussel. Het werkterrein van het AMVB is de complexe en snel veranderende grootstad Brussel. De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gekenmerkt door vele uitdagingen en kansen: de toenemende diversiteit en meertaligheid, de vergrijzing en verjonging, de migratiestromen, grote sociaaleconomische contrasten en een rijke culturele verscheidenheid. Deze context geeft mee vorm aan een nieuwe generatie (meertalige) Nederlandstaligen in Brussel. In de AMVB-archiefcollectie zijn sporen en getuigenissen terug te vinden van alle mogelijke initiatieven van de Vlaamse Brusselse pioniers en organisaties in de Brusselse gemeenten en de Rand. Het roerend en immaterieel erfgoed dat er bewaard wordt, dateert vooral van de 19de, 20ste en 21ste eeuw. Deze chronologische afbakening valt samen met de opkomst van de Vlaamse Beweging en de stapsgewijze uitbouw van het federale België, waarin de rol van Brussel‐Hoofdstad moeilijk kan worden overschat.

CAVA
Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven

Terug naar overzicht

CAVA is de roepnaam van het samenwerkingsverband tussen het Universiteitsarchief van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Centrum voor Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed vzw (CVHE). Het samenwerkingsverband is ondergebracht bij de VUB en heeft het statuut van wetenschappelijk-logistieke dienst. CAVA ontstond in 2012 en biedt de archieven van beide instellingen in één centrum aan de buitenwereld aan, omdat ze daardoor een betere dienstverlening aan de archiefvormers en -gebruikers kunnen leveren. In 2014 ontving CAVA het kwaliteitslabel als erkende culturele archiefinstelling. Sinds 1 januari 2016 is CAVA een erkend cultureel archief op Vlaams niveau.

KADOC-KU Leuven
Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving

Terug naar overzicht

KADOC-KU Leuven is een interfacultair centrum van de KU Leuven. Het is een erfgoedinstelling in alle betekenissen van het woord. Als archief en documentatiecentrum op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen ontplooit het een integrale en geïntegreerde erfgoedwerking. KADOC wil op significante wijze bijdragen aan de ontwikkeling van de culturele biografie, het levensverhaal van Vlaanderen, door zich met zijn werking specifiek te concentreren op de evoluerende wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving sinds de tweede helft van de 18de eeuw.

Letterenhuis

Terug naar overzicht

Het Letterenhuis is het letterkundige archief van Vlaanderen met als missie de zorg voor het Vlaamse literaire erfgoed. In de leeszaal kun je de rijke collectie raadplegen voor onderzoek. Het museum vertelt met prachtige archiefstukken het verhaal van 200 jaar literatuur in Vlaanderen.

Liberas
Centrum voor de Geschiedenis van het vrije denken en handelen

Terug naar overzicht

Liberas is het erfgoedcentrum voor de geschiedenis van het vrijheidsideaal in al zijn facetten. De organisatie is in 1982 opgericht als bewaarplaats voor de geschiedenis van het liberalisme in Vlaanderen en België. Intussen is Liberas uitgegroeid tot een archiefinstelling die zich ook richt op personen, denkgroepen, (niet-zuilgebonden) beroepsorganisaties, vrije beroepen en allerlei andere groepen die een bijdrage lever(d)en aan het realiseren van het vrijheidsideaal. Liberas is een open huis met een dynamische publiekswerking die de basiswerking ondersteunt. Liberas is een door de Vlaamse Overheid erkend cultureel archief en een erkend kwaliteitslabel.

Vlaams Architectuurinstituut

Terug naar overzicht

Het Vlaams Architectuurinstituut is de referentie voor architectuurcultuur in Vlaanderen en Brussel. We maken het publiek attent op het belang van een goed ontworpen leefomgeving, stimuleren het maatschappelijke debat over het ontwerp van gebouwen/steden en verspreiden kennis over architectuur. Het Vlaams Architectuurinstituut beheert een zeer rijke collectie architectuurarchieven die voortdurend aangroeit. De collectie stelt in staat om een brug te slaan tussen heden, verleden en toekomst van architectuur. Daarnaast coördineert het Vlaams Architectuurinstituut de verwerving van architectuurarchieven en stimuleert de samenwerking tussen de verschillende archieven in Vlaanderen. Het instituut initieert onderzoeksactiviteiten op het gebied van architectuurarchieven, ontwikkelt en verspreidt up-to-date expertise rond behoud en beheer van architectuurarchieven en vormt een link tussen de erfgoedsector en hedendaagse architectuurpraktijk. Het Vlaams Architectuurinstituut neemt ook een actieve rol op in de zorg voor designerfgoed. Ze brengen dit erfgoed in kaart, geven er advies over en informeren een breed publiek via publicaties en tentoonstellingen.

Rijksarchief

Terug naar overzicht

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, kortweg het Rijksarchief genoemd, is een federale wetenschappelijke instelling, die deel uitmaakt van de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel en 18 Rijksarchieven verspreid over heel het land.