Welke archieven en collecties vind je in de Archiefbank van Archiefpunt?

De Archiefbank is de centrale databank voor privéarchieven en -collecties in Vlaanderen en Brussel. Je vindt er papieren en digitale archieven terug van bedrijven, sport-, cultuur en jeugdverenigingen, privé-personen, politieke partijen, zorginstellingen, religieuzes ordes..., . De databank bevat beschrijvingen van organisatie- ,familie- en persoonsarchieven. Je vindt ook heel wat beschrijvingen van collecties terug. De archief- en collectiebeschrijvingen worden vanzelfsprekend gekoppeld aan bewaarplaatsen en personen, zo weet je waar je moet zijn en wie je moet contacteren om deze documenten te consulteren.

In de Archiefbank vind je soms ook data over publiekrechtelijk archiefmateriaal, bijvoorbeeld archieven van kerkfabrieken. Voor archieven van publieke aard kan je echter best terecht bij de databanken van collega-instellingen zoals het Rijksarchief, stads- en gemeentearchieven.

Niet alle materiaal dat beschreven is in de databank bevindt zich in archiefinstellingen. Je vindt ook bibliotheken, prentenkabinetten enz terug, net zoals niet-publieke bewaarplaatsen (privé-woningen en bedrijven).

Er wordt geen chronologische begrenzing voorzien: alle privéarchieven en -collecties tot heden worden geregistreerd. Door de aangroei van de collecties van de archiefinstellingen, de verdere ontsluiting van die archieven en de voortdurende prospectie naar archieven, dient de databank permanent geactualiseerd en aangevuld te worden. De Archiefbank is daardoor een work in progress en het resultaat van teamwork, dat steunt op een open en collectief samenwerkingsverband waarin de archiefsector en de brede erfgoedsector zijn betrokken.

De invoer van gegevens wordt manueel of via geautomatiseerde data-import gerealiseerd. Voor de manuele invoer zorgen verschillende partners van Archiefpunt, via hun medewerkers of vrijwilligers binnen hun erfgoedgemeenschappen. De gegevensverzameling gebeurt binnen de reguliere werking en is soms gelieerd aan specifieke themacampagnes die vanuit Archiefpunt worden opgezet met enthousiaste partners. De harvesting of geautomatiseerde import van grote hoeveelheden datasets verloopt via samenwerking met verschillende partnerinstellingen. Daarbij wordt de Archiefbank met externe databanken gekoppeld en vindt er een transfer van data plaats.

Het datamodel van de Archiefbank is conform de internationale beschrijvingsstandaarden ISAD, ISAAR, ISDIAH en gebaseerd op RiCO. Via dit datamodel beschrijft de Archiefbank archieven en collecties enkel op een hoog beschrijvingsniveau, namelijk een globaal. Dit betekent dat de Archiefbank geen diepere ontsluiting op het vlak van reeksen, dossiers en stukken aanbiedt. De records in de Archiefbank laten wel toe om links te leggen naar rijkere en detailbeschrijvingen in andere systemen.

De privéarchieven en -collecties waarmee we werken bevinden zich in Vlaanderen en Brussel of hebben er een link mee. We richten ons tot iedereen die over archief beschikt dat uniek is. Contacteer ons gerust via info@archiefpunt.be als vragen hebt over documenten (papier of digitale drager van welke aard ook), audiovisueel materiaal, werktuigen, textiel (b.v. vlaggen, kledij,...) die in jouw bezit zijn en waarvan je denkt dat ze een waarde hebben voor de huidige en/of toekomstige generaties. Privaatrechterlijk archief is niet beschermd en we hebben er alle baat bij dat dit niet verloren gaat.


Interessante links naar andere databanken

Rijksarchief in België beschikt over een online toegangspoort tot archief dat werd gevormd door hoven en rechtbanken, overheidsdiensten, notarissen, maar eveneens door de privésector en door particulieren. Denk aan ondernemingen, politici, verenigingen en vennootschappen, invloedrijke families, enz. die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven. Het Rijksarchief lanceerde ook een site specifieke voor genealogisch onderzoek. Wil je meer weten over je stamboom? Dan kan je hier terecht.

Erfgoeddatabanken zoals Erfgoedinzicht en Erfgoedplus werden oorspronkelijk door de provincies opgezet als instrument voor de registratie en het beheer van erfgoedcollecties. In 2018 werd de bevoegdheid over deze erfgoeddatabanken overgedragen naar Vlaanderen. Sindsdien streeft de Vlaamse overheid naar een integratie van de bestaande systemen. Zo komen we tot een betere afstemming van beide registratie- en collectiebeheersystemen, die bovendien beantwoorden aan de noden van vandaag en morgen.

Archives Portal Europe is een online toegangspunt tot alle Europese archieven, waarmee de gebruiker gemakkelijk inzicht kan verwerven in de Europese en veelzijdige culturele geschiedenis.

ODIS is een contextuele online databank voor de studie van intermediaire structuren vanaf de 19de eeuw.

Digitaal Archief Vlaanderen
(DAV) is een dienstverlening van Het Facilitair Bedrijf en staat open voor instanties van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden en voor instellingen met een publieke taak, voor wat hun publieke taak betreft. DAV helpt om dossiers en andere overheidsinformatie die afgesloten is te beheren, te bewaren en te ontsluiten.